تأملی فقهی پیرامون مقوّم مثلیت پول های اعتباری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

پول موضوع برخی ازاحکام فقهی وحقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند.موضوع کاهش ارزش پول ولزوم یاعدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه های اخیر،از مباحث-بسیارمبتلا به وچالش برانگیزمحافل اقتصادی وفقهی بوده است.افراد جامعه نیز به صورت های مختلف با این موضع درگیرند.چگونگی پرداخت بدهیها در شرایط تورمی شدید ارتباط بسیار نزدیکی با چگونگی طرز تلقی از ماهیت پول کنونی دارد.در این زمینه مخالفان وموافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول نسبت به ماهیت پول دیدگاه متفاوتی دارند.مخالفان جبران کاهش ارزش پول ،پول را از مثلیات می دانند وارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند درنتیجه جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند.طرفداران لزوم جبران کاهش ارزش پول،پول را مثلی می دانند وقدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می دانند،ولزوم جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا نمی دانند دراین مقاله برآنیم تا به کمک شواهد وادله وبه روش توصیفی تحلیلی وگردآوری اطلاعات کتابخانه ای مقومیت قدرت خرید در پول های اعتباری را بیان نماییم.

کلیدواژه‌ها