تحلیل فقهی و جرم شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

2 دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران

چکیده

این پژوهش باتعریف خشونت وپرخاشگرى به بررسى دیدگاه هاى جرم شناسان زیستى وفقه امامیه درارتباط باخشونت تماشاگران فوتبال مى پردازد.سوال اساسى چیستى خشونت تماشاگران فوتبال وچگونگى تبیین تئورى هاى جرم شناسانه زیستى ومفاهیم فقهى درخصوص خشونت تماشاگران فوتبال باتکیه برکاستى هاى نظریات زیستى است.جبرزیستى درکنارمادى گرایى صرف و تجربه گرایى رکن رکین رهیافت هاى جرم شناسان زیستى است . غالب این نظریات در تیپ بندی جنایی افراد و تلقی خشونت تماشا گران فوتبال به عنوان سوپاپ اطمینان در تخلیه ی هیجانات ویرانگر غریزی است که در صورت عدم تخلیه به بیماری روانی منجر می شود درفقه امامیه ضمن توجه به جنبه مادى ومعنوى انسان وتأکیدبرانسان سازبودن ورزش وعدم جوازخشونت تماشاگران فوتبال،باتأکیدبرقاعده حرمت جان ومال وآبروى افراد،خشونت تماشاگران رادرپرتواختیارتوجیه نموده وجبرزیستى رامطرودقلمدادونظریه امربین الامرین موردپذیرش قرارمیگیرد.
قرآن به عنوان کتاب انسان و جرم شناسی به عنوان علم انسان شناسی در تحلیل خشونت تماشا گران فوتبال می توانند تعاطی افکار برای جبران نقایص جرم شناسی خشونت تماشا گران فوتبال داشته باشند .

کلیدواژه‌ها