اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان.

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران

چکیده

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گرفته و از جمله ادله ای محسوب می گردند که معمولا به لحاظ فرایند اخذ آن کمتر شائبه در آنها مشاهده می گردد. از طرفی، در نظام کیفری ایران ،‌ قاضی بنا بر قاعده علم قاضی می تواند با توجه به قرائن و شواهد متقن و محکم ، نسبت به صدور رای در امر کیفردهی اقدام نماید، با اینکه علم قاضی در نظام کیفری ایران جزء ادله اثبات تلقی شده ، در حقوق خصوصی منطوقاً حجت اشعاری را ندارد مگر در گستره قرائن و اماره متعارف قرار گیرد، ولی با این وجود از جمله دلایل مصادیق مشروع تحصیل دلیل محسوب می گردد ، نگارنده در این مقاله خواستار تحلیل مشروعیت تحصیل دلیل در دو نظام کیفری و تبیین چالش های موجود در فرایند جهانی شدن حقوق جزا و صحه بر دادرسی منصفانه است.

کلیدواژه‌ها