نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

 
چکیده
   بکارگیری اوراق مرابحه در ایران، به منظور هدایت اموال و پول های سرگردان و مازاد جامعه به دست افراد خبره در اقتصاد و مبارزه با تورم و رکود در شرایط محدودیت شدید مالی و تحریمی کشور و متنوع سازی تأمین مالی، همراه با تطبیق ابزارهای مالی و پولی با شرع مقدس اسلام، واکاوی اوراق مرابحه را ضروری می نماید. این مقاله در جهت کاستن نگرانی اندیشمندان اقتصاد اسلامی در رفع نیازهای مالی و پولی با ابزارهای جدید از یک طرف و تطبیق این ابزارها با آموزه های اسلام از طرف دیگر می باشد  و اوراق مرابحه را با اوراق اجاره به عنوان یکی از ابزارهای مبتنی بر عقد لازم مقایسه نموده و ضمن تبیین شباهتها و تفاوتهای این دو، کارایی و مطلوبیت اوراق مرابحه را که کمتر مورد توجه بوده است را متذکر شده و علت انتخاب اوراق مرابحه از بین انواع ابزارهای اسلامی را پیشنهاد می دهد. روش بکار گرفته شده در این مقاله، بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: بیع مرابحه، اوراق مرابحه، ابزارهای مالی، اوراق اجاره، اقتصاد اسلامی