شیوه های غیر ترافعی حل اختلاف اداری در نظام های حقوقی معاصر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
 
    شاخص های مذاکرات حل اختلاف ، مصالحه ، میانجیگری ، داوری و دیگر شکل های تامین عدالت اجتماعی بسیار متنوع هستند . اما همگی آن ها دارای صفات مشترکی هستند که از ساختار عدالت رسمی متمایز می شوند . این عوامل به روش های غیر ترافعی حل اختلافامکان توسعه اهداف را در شکل متفاوتی از سیستم های قضایی می دهد . روندهای روش های غیر ترافعی حل اختلاف بسیار ساده تر و غیر رسمی تر از روندهای قضایی هستند و در اکثر دعاوی روندهای رسیدگی قابل انعطاف ، بدون تشریفات رسمی و مقررات وسیع آیین رسیدگی هستند . غیر رسمی بودن عامل مهمی در افزایش دعاوی مطروحه در روندهای روش های غیر ترافعی حل اختلاف برای کسانی است که به دلایلی امکان شرکت در روندهای قضایی را ندارند . تجربه ی آمریکا نشان می دهد ، که روش هایغیر ترافعی حل اختلاف تاثیر زیادی بر حل و فصل دعاوی دارند .
     بررسی موسسه تحقیقات قضایی در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا نشان می دهد که دعاوی منجر به میانجیگری ظرف مدت 7 هفته حل و فصل شدند اما همین مدت در دادگستری 407 روز بوده است. کاهش زمان و هزینه دادرسی نیز امر مهمی است .اکثر طرح های روش های حل اختلاف غیر ترافعی نیز در کاهش هزینه ها و فراهم کردن دسترسی به عدالت موفق بوده اند .
 
واژگان کلیدی :  مذاکره ، آمبودزمان ، سازش ، تسهیل اختلاف ، کنفرانس حل اختلاف ، سیاست‌گذاری.
شیوه های  غیر ترافعی حل اختلاف اداری در نظام های حقوقی معاصر