قابلیت تحقق غبن و اعمال خیار غبن در عقود احتمالی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
     عقد احتمالی از جمله عقودی است که با توجه به مقتضیات زمان و نیازها و ضروریات زندگی اجتماعی در مصادیق مختلف رواج پیدا کرده و مورد پذیرش عرف عقلا واقع شده است. که بر حسب مورد میزان عوض یا عوضین و حتی حصول عوض یا عوضین در زمان انعقاد عقد نامعین و احتمالی است و تعیین شدن میزان و قطعی شدن حصول آن به امر یا امور دیگری محول شده است.
    ماهیت و شرایط خاصی که این عقد دارد موجب شده تا برخی از قواعد عمومی قراردادها از جمله «لزوم تعیین قطعی مورد معامله در زمان انعقاد عقد» در آن رعایت نشود از جمله مسائل قابل طرح در این عقد «قابلیت اعمال خیار غبن» می باشد. که در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به وجود خیار غبن و برخی به عدم وجود خیار غبن قائلند ولی قول سوم که در این تحقیق بیان می شود این است که باید قائل به تفکیک شد و باید تأمل نمود که در چه مواقعی غبن وجود داشته و خیار غبن قابل اعمال است و در چه مواقعی چنین امکانی فراهم نمی باشد.
کلیدواژه ها: عقد احتمالی- خیار- غبن- مورد معامله.