شهادت زوج و زوجه له وعلیه یکدیگردر جرایم براساس فقه و قانون جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
موضوع شهادت‌زوج و زوجه له وعلیه یکدیگر در جرایم، درمنابع فقه وحقوق ونظرات فقها وحقوقدانان به ویژه درجرایمی چون زنا ، موردبحث بوده­است . گرچه برخی فقط به بررسی شهادت به نفع وبرخی به ضرریکدیگردرجرم زنا بسنده کردند اما دراین تحقیق هردوجنبه ، درجرایم موردتوجه می باشد.واکاوی این موضوع بیانگر شکل­گیری اقوال زیرمی­باشد:
     برخی شهادت زوج راپذیرفته وحد را بر زوجه اجراکرده و برخی با شرط عدم قذف قیل ازشهادت،حدرابرزوجه جاری­دانسته و برخی قائل به لعان زوج وحد سه شاهدشده؛ و برخی بین  شهادت بر زوجه مدخول و­غیر مدخول­بها تفاوت گذاشته وبرخی حد را از زوجه و سه شاهد ساقط دانسته‌اند.  قانونگذار دراین­خصوص­باتفاوت بین جرایم حقوقی و­کیفری­وشهادت­زوج­برزوجه­و بالعکس ،اولادربرخی مواردشهادت­زوجه برزوج رامی پذیرد به شرط عدم تخصیص توسط مواد174و175وثانیا دربرخی موارد شهادت زوجه بر زوج را به انضمام و مستقل نمی پذیرد.ثالثا در برخی موارد شهادت زوجه بر زوج را تخصصا خارج می داند .رابعا در برخی موارد شهادت زوجه بر زوج را مستقلا و اختصاصا می پذیرد.خامسا در خصوص شهادت زوج بر زوجه درهمه جرایم و نیز  شهادت زوج بر زوجه و بالعکس در جرم زنا به شرط عدم تخصیص توسط مواد 174 و 175 را پذیرفته است.    این مقاله به روش تحلیلی توصیفی انجام شده ومتضمن تبیین وتحلیل اقوال فوق ونظرات مربوط به شهادت زوج بر زوجه درزنا و  دیگر جرایم به تفصیل  باذکر دلایل هرکدام می باشد. وبراساس ا صل اولیه پذیرش شهادت زوج بر زوجه ودلایل دیگر،نظر پذیرش شهادت زوج واجرای حد بر زوجه به استنادآیات قرآن، روایات، قاعده مقتضی ومانع، به عنوان نظرصواب مطرح شده­است . با این پیشنهادکه دراصلاح قانون مجازات مورد توجه قرارگیرد.
واژگان کلیدی: جرایم وشهادت، شهادت زوج به نفع زوجه ، شهادت‌زوجه علیه‌زوج ،شروط شهادت.