تاملی در فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
    توهین به مقدسات اسلام از جرایم مهم به شمار می رود. سوالی که مطرح می شود این است که با وجود عدم تحمیل پذیرش دین از نظر اسلام، فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات و مرتدین چیست؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به فلسفه مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسلام پرداخته ایم. و نتایج حاصله از آن در مجموع بیانگر آن است که مجازات توهین کنندگان به مقدسات، در مواردی است که برخی از افراد معاند به جای استفاده از استدلال های منطقی و عملی در صدد تخریب و افساد در جامعه هستند. و این عمل موجب اخلال در نظم عمومی و جریحه دار شدن احساسات مذهبی در جامعه اسلامی است. از سوی دیگر اگر اجرای برخی از مجازات ها به دلیل عدم تبیین صحیح اهداف آن، موجب تنفر افکار عمومی و تضعیف دین اسلام گردد با وجود چنین فرضی از اجرای آن، هر چند به صورت موقت می توان چشم پوشی نمود.
واژگان کلیدی: آزادی، توهین، فلسفه مجازات، مقدسات