بررسی کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

بررسی کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکی·
مجیدرضا عرب احمدی[1]، مصطفی السان*[2]،[3]، ابراهیم نوشادی[1]،[4]
 
چکیده
یکی از مهم ترین کارکردهای بارنامه به عنوان یک سند مهم در حمل و نقل بین المللی کالاها، کارکرد مالکیت آن است. بارنامه الکترونیکی به دارنده این سند، حقوق مالکانه از جمله حق تصرف نسبت به کالاهای موضوع بارنامه را می دهد که یکی از مهم ترین این حقوق، حق انتقال و کنترل بارنامه الکترونیکی است که در واقع این کنترل نسبت به کالاهای موضوع بارنامه نیزمنتقل می شود. ویژگی قابل معامله بودن بارنامه دارایی ارزشمندی برای دارنده آن محسوب می شود زیرا حق دسترسی آسان به کالاها را فراهم می کند و از این جهت بارنامه به عنوان یک سند مهم برای ضمانت هایی سیستم بانکداری بین المللی محسوب می شود. اهمیت این کارکرد بارنامه الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد حمل کالاها سبب شده تا پروژه های مختلف قانونگذاری، کارکرد قابلیت معامله این سند حمل را مورد توجه قرار دهند و سعی در ایجاد چهارچوب مشخصی برای تحقق این کارکرد همانند بارنامه کاغذی نمایند. در این مقاله ضمن ترسیم اهمیت عنصر قابلیت معامله در تجارت بین الملل به بررسی تلاشهای صورت گرفته برای تحقق این کارکرد در بارنامه الکترونیکی همانند بارنامه کاغذی خواهیم پرداخت. در این مسیر اسناد مشهور تدوین شده که به بررسی ابعاد مختلف بارنامه الکترونیکی پرداخته اند که عبارتند از بولرو، سی.ام.آی و سی داکس را مورد توجه قرار خواهیم داد.
· تاریخ دریافت : 14/9/96   تاریخ پذیرش نهایی : 30/3/97[1] - گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران.


[2]- گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران. (*مسئول مکاتبات و نویسنده مسئول: mostafaelsan@yahoo.com)


[3] - گروه حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.


[4] - گروه مدیریت ، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.