سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی·
جلالی، محمدرضا[1]
میرخلیلی، سیدمحمود[2]
چکیده
  این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی در زمینه تدوین آن است. در ثانی، مبنای مسئولیت کیفری بزهکاران دینی در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تهافت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار، عدم توجه دقیق به این مقوله در اثر عدم تفکیک آن از سایر جرایم است. سوم آنکه، رویکرد سیاست جنایی تقنینی در مقابله با اینگونه از جرایم، صرفاً یک رویکرد کیفر محور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی بوده و بنابراین پیش گیرانه هم نیست. چهارم آنکه، سیاست جنایی تقنینی، رفع مسئولیت به واسطه انگیزه دینی را صرفاً در برخی موارد محدود پذیرفته است و پنجم آنکه در نتیجه و در برخی از موارد، سیاست جنایی قضایی، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر سیاست جنایی تقنینی می باشند و توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با اینگونه جرایم، از اوصاف مهم سیاست جنایی اجرایی تلقی شده است.
واژگان کلیدی:انگیزه دینی، جرم، سیاست جنایی، ایران.
· تاریخ دریافت : 27/11/96 تاریخ پذیرش نهایی: 30/3/97[1] - دانشجوی دکترا ،   گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران . jalali.iranlaw@yahoo.com


[2] - دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، پردیس فارابی،ایران(   نویسنده مسوول). mirkhalili@ut.ac.ir