مفهوم فقهی اصل انطباق و نقش آن در تفسیر قراردادهای عمومی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

مفهوم فقهی اصل انطباق و نقش آن در تفسیر قراردادهای عمومی·
محمد حسین مومن
حسین رحمت الهی
چکیده
اصل انطباق در شمار اصول حاکم بر خدمات عمومی است و برخی آن را یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی نامیده­اند (عباسی و کیا، 1392، 49) که در حقوق فرانسه به‌جای واژه (Le principle de ladaptation) از واژه (Lamutabilite du service public) جهت نشان دادن انعطاف خدمات عمومی به اقتضاء تغییرات اوضاع‌واحوال، شرایط اجرای قرارداد و ارائه خدمات عمومی استفاده کرده‌اند. این رویکرد نشان از لزوم انعطاف در ارائه خدمات به دلیل تفسیرات و مقتضیات منافع عمومی است که تکلیف نهادهای عمومی به ارائه خدمات مطابق مقتضیات روز و جلوگیری از اقدامات خود سرانه در قطع خدمات را توجیه می­کند.اصل انطباق با مفاهیم فقهی ازجمله منع احتکار قرابت داردکه می تواند از مبانی تفسیرس قرارداد عمومی تلقی گردد.
واژگان کلیدی: قرارداد عمومی ، اصل انطباق ، احتکار ، تفسیر ، کارآمدی قرارداد.
· تاریخ دریافت 26/7/96  تاریخ پذیرش :  20 / 12 /96


[2] - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس قم( نویسنده مسوول).  hramat@ut.ac.ir .