قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری·
پرویز دهقانی[1]
 
چکیده
اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون­ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین­الملل خصوصی تنظیم می­شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می­نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی­نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال است. شرایط شکلی داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین واقعاً در مورد داوری توافق کرده­اند. بنابراین مسائل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت ضروری به داوری اغلب در هم تنیده­اند و با هم بررسی می­شوند. در این مقاله درصدد آن هستیم که ضمن تبیین موضوع در حقوق موضوعه ایران، رویکرد مراجع داوری موردی و نهادی در این خصوص تبیین و روشن گردد.
واژگان کلیدی: اعتبار شکلی، قرارداد داوری، قانون حاکم، مرجع داوری.
 
·   تاریخ دریافت : 16/2/1396  تاریخ پذیرش نهایی : 20/12/1396[1] - عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی مراغه  p.dehghani1351@gmail.com.