مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی[1]·
اباست پور محمد[2]
 
چکیده:
      در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. در این مقاله، هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر این که آیا پزشکی که با قصد احسان فردی را معالجه می کند ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد مطلقا ضامن است در همه موارد یا در بعضی موارد ضامن است؟ آیا در مورد پزشک قاعده احسان که مسقط ضمان است را می توانیم جاری کنیم؟ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است. مبنای مسئولیت در این قانون، تقصیر مفروض است نه تقصیر اثبات شده؛ قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. جهت روشن شدن مطلب، مسئولیت پزشک در ابعاد مختلف بررسی می شود.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، تقصیر مفروض، برائت از ضمان، پزشک.
 
· تاریخ دریافت : 1/5/1396  تاریخ پذیرش نهایی : 20/12/96[2] - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مراغه، گروه حقوق،مراغه،ایران. dr.a.p1361@gmail.com