نقش اتحادیه اروپا در تحقق صلح جهانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش اتحادیه اروپا در تحقق صلح جهانی پرداخته است. در این تحقیق تلاش شده این سوال مورد بررسی قرار گیرد که نقش اتحادیه اروپا در تحقق صلح جهانی چیست؟ برای پاسخ به همین سوال در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم صلح و تشکیلات اتحادیه اروپا و سپس مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه صلح دموکراتیک به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. در ادامه، اقدامات سخت افزاری اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم و نابودی سلاح های کشتار جمعی تبیین شده و مباحث پایانی به اقدامات حقوقی و هنجاری اتحادیه اروپا در راستای استقرار صلح و دموکراسی اختصاص یافته است. نتایج تحقیق حاکیست اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه کمک های مالی به کشورهای جهان سوم بر پایه موازین حقوق بشری، ارزش های هنجاری مربوط به دموکراسی، تعریف هویت جمعی، دیپلماسی فعال، افزایش نقش در هنجارهای بین المللی، احترام به حقوق بشر و ارتقای آن، احترام به حکومت قانون و غیره از جمله ویژگی های اتحادیه اروپا هستند که نقش مؤثری در ارتقای جایگاه این اتحادیه در تحقق صلح ایفا می نمایند.
واژگان کلیدی: اتحادیه اروپا، صلح جهانی، حقوق بشر، تروریسم، سلاح های کشتار جمعی، کمک های مالی.