بررسی و تبیین سلب حق از خویشتن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
 در این مقاله به بررسی و تبیین سلب حق از خویشتن پرداخته می شود. در شروع بحث مفاهیم کلمات مرتبط با عنوان تحقیق توضیح داده می شود و انواع حقوق از حیث قابلیت اسقاط و انتقال مورد بررسی قرار می گیرد، سپس وارد ادله جواز سلب حق از خود شده و نفوذ آن را از ادله اربعه؛ کتاب و سنت و اجماع و سیره عقلاء و عقل  مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت نتیجه می گیریم که سلب حق از خویشتن نافذ هست. تابع همین ادله اصل اولی هنگام شک در جواز و نفوذ سلب حق را مورد کنکاش قرار داده و نتیجه می گیریم که اصل اولی جواز و نفوذ هست.در ادامه به موارد سقوط پرداخته و سپس به بررسی شروط سلب حق از خویشتن می پردازیم. در آخر کار اثبات عوض قرار گرفتن سلب حق می کنیم و به این نکته اشاره می کنیم که برگشت از سلب و اسقاط حق ممکن نیست، لذا هر گاه صاحب حق از خود سلب حق نمود نمی تواند از این سلب برگردد.
وازگان کلیدی: سلب حق،اسقاط، ابراء، قاعده سلطنت، سقوط حق.