بررسی تطبیقی مجازات قطع عضو در حدّ سرقت از دیدگاه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
حدّ سرقت یکی از حدود الهی است که اجرای  آن در حفظ نظم و امنیت جامعه نقشی مهم و کلیدی را ایفا می­کند. اما اجرای این حدّ به دلیل آن که با قطع عضوی از بدن مرتکب جرم همراه است، مستلزم احراز جمیع شرایط لازم می­باشد و با توجه به اهمیت حفظ جان و سلامت افراد، حکم نمودن به اجرای آن، نیازمند دقت کافی در ادله اثبات آن است. لیکن مسئله مورد بحث این است که با وجود اتحاد نظر در اصل اجرای حدّ سرقت در میان مذاهب اسلامی، در مورد شرایط سرقت مستوجب حدّ، چگونگی اجرای آن و میزان قطع عضو در دفعات مختلف ارتکاب جرم اختلاف­نظرهایی در میان علمای امامیه و اهل سنت مشاهده می­گردد که در برخی موارد با یکدیگر کاملاً در تضاد می­باشند. در این مقاله دیدگاه­ها و نظرات فقهای شیعه و سنی در این زمینه بررسی شده و تفاوت­های میان آن­ها بر اساس ادله ارائه شده توسط هر یک از طرفین بیان شده است.
واژگان کلیدی:سرقت، حدّ قطع، اسلام، امامیه، اهل سنت .