مبانی ایجاب نفقه حیوانات خانگی از دیدگاه فقه حکومتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
نفقه یکی از لوازم ملکیت و سرپرستی است که در متون فقهی به عنوان واجب معرفی شده است. فقهای شیعه نفقه را برای عیال (پدر، مادر، همسر و فرزند)و مملوک