پیشگیری وضعی از فساد مالی با رویکرد به آموزه های اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
با توجه به این واقعیت که فساد مالی و اقتصادی امروز به معضلی جهانی تبدیل شده است و تمامی کشورهای جهان از پیامدهای مخرب آن در امان نمی باشند بحث در خصوص اقدامات و تدابیر که بتواند از بروز چنین معضلی پیشگیری نماید اهمیتی دو چندان می یابد. با این وصف، توجه به خصیصه فراملی و سازمان یافتگی فساد مالی و ویژگی های خاص مرتکبین آن مبارزه و پیشگیری از این پدیده مجرمانه را با چالش ها و دشواری هایی روبرو ساخته است . چنانکه اتخاذ تدابیر کیفری و غیر کیفری ( پیشگیری اجتماعی) در عمل با موفقیت قابل قبولی روبرو نشده است . در این میان، راهبرد های پیشگیری وضعی که با ساختار این گونه جرایم همخوانی بیشتری دارد می تواند نقش سازنده و موثری داشته باشد هر چند به لحاظ ابعاد گسترده مفاسد مالی نگاه تک بعدی مبارزه با این پدیده مجرمانه را با شکست روبرو می سازد ولی در کنار سایر تدابیر بایستی توجه ویژه به پیشگیری وضعی نمود . در آموزه های اسلامی نکات قابل توجهی در زمینه مبارزه و مقابله با مفاسد مالی وجود دارد که در این مقاله به عوامل پیشگیری وضعی از فساد مالی با تاکید بر آموزه های اسلامی پرداخته می شود.
واژگان کلیدی:  فساد مالی، پیشگیری وضعی ،نظارت، گرفتن فرصت ارتکاب جرم ، جرایم مانع.