راهبردهای مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند کیفری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

راهبردهای مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند کیفری