راهبردهای مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند کیفری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

راهبردهای مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند کیفری