تکلیف بر رعایت حق بر آموزش در حقوق اسلامی و مقررات حقوق بشر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

تکلیف بر رعایت حق بر آموزش در حقوق اسلامی و مقررات حقوق بشر
یعقوب سلامتی[1]
دکتر مسعود اخوان فرد[2]
دکتر فرامرز عطریان[3]
 
چکیده:
حق آموزش از حقوق اولیه بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت می‌بایست در مورد تمام اشخاصی که متولد می‌شوند و تا زمانی که می‌میرند ادامه یابد. در حقوق اسلام؛ حق بر آموزش مورد تاکید قرآن، روایات و احادیث ائمه اطهار مورد است و با تعهدات دولتها در زمینه حمایت از آموزش و تداوم آن که موجبات تعالی و رشد جامعه است با مقررات حقوق بشری در خصوص تکلیف بر آموزش همگانی منافات ندارد. نظریات فقهی بیانگر آن است که حق آموزش و تعلیم و تربیت ابتدا وظیفه اصلی خانواده ها و دولت های حاکم در هر عصری است و دانش و دانایی تنها ممیز انسان از غیر انسان است که حقوق بین الملل بشر به حفظ این حق اولیه بشری به شکل قوانین موضوعه جدید تاکید مضاعف نموده ولی هنوز از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست و بایستی به شکل اجباری مورد همت و تلاش همگان قرار گیرد.
کلمات کلیدی: حق، آموزش، حق بر آموزش، حقوق بشر، حقوق اسلامی
[1] تاریخ دریافت: 4/4/94      تاریخ پذیرش: 10/11/94

1- گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران: Lawforlaw2011@yahoo.com


[2] - گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (نویسنده عهده دار مکاتبات): mfardlaw@yahoo.com


[3] - گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد: atrian.f.1001@gmail.com

کلیدواژه‌ها