بررسی احکام کالبد شکافی میت در کشف جرم و احقاق حق

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

حق حیات از حقوق مسلم شناخته شده برای بشر است و در صورتی که بدون مجوز قانونی سلب شود، باید در سریعترین زمان ممکن و با امکانات کافی نسبت به کشف جنایت و رسانیدن عامل یا عاملین قتل به سزای جنایتشان اقدام گردد.در برخی مرگ ها به لحاظ وجود دلایلی مبنی بر وقوع جرم تعیین علّت مرگ ضروری است. همچنین گاهی وجود پاره ای از شواهد و مدارک موجب می شود مرگ از موارد مشکوک به جنایت باشد. در این صورت انجام کالبد شکافی لازم و ضروری می باشد.کالبد شکافی در دادرسی کیفری از اهمیّت بالایی برخوردار است و تشخیص منطبق با واقعیت پزشکان، چراغ راه قاضی برای کشف حقیقت خواهد بود.نظرات فقهای متقدم در کالبد شکافی جسد، همراه با سخت گیری بوده و انجام آن را مترادف با هتک حرمت میت، جنایت و مثله کردن وی می دانستند ،امّا در شرایط کنونی با تبیین ضرورت و فواید کالبد شکافی ، دیدگاه های فقهی تغییر یافته است و در مواردی که برای کشف حقیقت ضرورت دارد و یا احقاق حقّ میت یا دیگران را در پی دارد، با رعایت شرایطی این امر مجاز شناخته شده است.
کلیدواژه ها: حرمت میت، تشریح جسد، احکام فقهی، پزشکی قانونی، دادرسی قضایی.