بازشناسی دلایل مشروعیّت تعدُّد زوجات در اسلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

بازشناسی دلایل مشروعیّت تعدُّد زوجات در اسلام*
جلال محمدی[1]
 
چکیده
چند همسری به معنای اختیار کردن بیش از یک زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرایط خاص و رعایت عدالت می‌باشد. پدیده‌ی چند همسری از جمله مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکته‌ی قابل تأمّل در این تبیین‌ها اتخاذ سرسختانه‌ی موضع دفاع یا مخالفت با چند همسری است. از نظر برخی افراد چند همسری در زمان‌های گذشته رسم بوده است و اینک در اکثر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می‌کند. این پشتیبانی مجدانه به حدی است که شائبه‌ی راجح‌بودن این کار را به ذهن متبادر می‌کند. به نظر می‌رسد هنوز این مسأله جزء مسائل مورد مناقشه و سؤال است. آنچه تا کنون از سوی موافقین و مخالفین طرح شده است، اغلب با پیش داوری، قضاوت ارزشی و تعصبات جانبدارانه همراه بوده است. بنابراین لازم است به دور از هر گونه قضاوت به بازکاوی ادلّه‌های مشروعیت آن و جنبه‌ی جامعه شناختی این پدیده و بازتاب آن در اجتماع پرداخت.
 
واژگان کلیدی: ازدواج مجدّد، چند همسری، ، تک همسری، خانواده، زن، عدالت
 *  تاریخ دریافت :     تاریخ پذیرش:


[1]ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سقز و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق و مدرّس دانشگاه