وضعیت حقوقی عقد نکاح از حیت بقا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

وضعیت حقوقی عقد نکاح از حیت بقا*
حسن محمدی رمقانی[1]
دکتر محمد روشن[2]
چکیده
عقد نکاح،  طبق ماده 1133قانو ن مدنی  در هر زمانی و بدون هیچ دلیلی توسط مرد با عمل حقوقی طلاق قابل انحلال است، و مرد می­تواند، با تشریفات خاصی زن خود را طلاق دهد، بدون اینکه برای این کار نیاز به دلیلی داشته باشد ، در صورتی که در موارد خاصی قابل فسخ می باشد، یعنی چه مرد و چه زن،  فقط در موارد خاص و احصاء شده در قانون می توانند،  درخواست فسخ نکاح نمایند، لذا از این جهت که عقد نکاح بدون دلیل از طرف،  طرفین قابل فسخ نیست یا به عبارتی اصولا قابل فسخ نیست، شبیه عقد لازم می باشد، ولی از این جهت که مرد در هر زمانی می تواند بدون دلیل هر چند از طریق عمل حقوقی دیگری غیر از فسخ،  یعنی طلاق،  عقد نکاح را به هم بزند، ولی زن فقط در موارد خاصی می­تواند درخواست طلاق نماید،  شبیه عقودی هست که نسبت به یک نفر لازم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد،  که با توجه به اینکه برای لازم یا جایز دانستن یک عقد مهم امکان انحلال بدون دلیل آن با هر عمل حقوقی می باشد، طبق ظاهر قانون مدنی این عقد  نسبت به مرد جایز و نسبت به زن لازم می­باشد.
کلیدواژه ها: انحلال نکاح، عقد لازم، عقود جایز، اصل لزوم.*  تاریخ دریافت :     تاریخ پذیرش:


-[1] دانشجوی مقطع دکتری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه  hs.mohamadi@yahoo.com


-[2]  دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی