وقف پول از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

                               وقف پول از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه *
سید حسن عابدیان کلخوران[1]
سید محمد مهدی احمدی[2]
احمد مراد خانی[3]
امیر عبد التاجدینی[4]
چکیده
سنت حسنه ی وقف پول از قدیم الایام با عنوان وقف درهم و دینار در میان فقهای شیعه و اهل سنت مورد توجه بوده و تا به امروز نیز همچنان مورد توجه فقها و صاحب نظران قرارگرفته است. تأثیرات مثبت آن بر ایجاد توازن اقتصادی در میان افراد جامعه در صورت رواج آن بر کسی پوشیده نیست.   با این حال برخی از فقها و صاحب نظران به مخالفت با این امر برخواسته و برای مخالفت خود نیز به ادله ای از جمله اجماع ، عدم جواز وقف منقول ، استهلاکی بودن پول موقوفه ، عدم دوام پول و انتفاع غیر مقصود استناد کرده اند. این مقاله با نقد هر یک از این ادله سعی در بی اثر کردن آنها و ایجاد نگرشی مثبت در میان مخالفین وقف پول دارد تا بتوان با گسترش دایره ی وقف این سنت حسنه را بیش از پیش برای پیشبرد اهداف متعالی انسان به کار برد.
کلیدواژه ها:  وقف ، وقف پول ، اجماع ، منقول ، انتفاع غیر مقصود.*  تاریخ دریافت :     تاریخ پذیرش:


[1] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم


[2] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم


[3] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم


[4] - دانشجوی دوره دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم(نویسنده مسئول) t.tajdini1366@gmail.com