بررسی فقهی و حقوق امنیت شغلی کارگران با استناد به قاعده احترام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

بررسی فقهی و حقوق امنیت شغلی کارگران با استناد به قاعده احترام*
طیبه بلوردی[1]
چکیده
شغل، نقش مهم در برقراری آرامش، آسایش و امنیت انسان دارد. امنیت شغلی، احساسِ داشتن یک شغل مناسب، اطمینان از تداوم آن و حمایت در برابر عوامل تهدید کننده است. قواعد و عمومات فقه، از مبانی و خواستگاه توجه فقه به امنیت شغلی به شمار می‌آیند؛ از آن جمله روایت « حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ»، که از اصلی‌ترین قواعد فقهی در اثبات امنیت شغلی است. مستفاد از روایت این است: احترام مال مسلم، همانند احترام به خون اوست، در این قاعده، کار و شغل در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام فقهی و حقوقی و حمایت از اموال است. این مقاله، تلاش دارد که با استناد به قاعده احترام به روشن ساختن مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط با مقوله امنیت شغلی و بیان ارتباط میان آنها بپردازد و بیان می‌کنیم؛ احترام به عمل مسلم، ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی بر عهده یکی از دو طرف آمده به‌طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید، به عبارتی مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان است.
کلید واژه ها: امنیت شغلی، حرمت عمل، عمل، قاعده احترام، قانون کار.*  تاریخ دریافت :     تاریخ پذیرش:


[1]  - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان  t_balvardi90@yahoo.com