ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده


ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی*
عطیه بابایی[1]
چکیده
با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادله ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مورد بحث در داوری تجاری بین المللی می باشد, چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی می باشد.به همین خاطر برای دست یافتن به این هدف, امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط داوران از ملزومات این هدف خواهد بود.لذاضمن تبیین ادله مورد بحث در داوری تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی پیرامون ادله مطرح شده در دو سیستم حقوقی موجود کامن لا و حقوق نوشته به درک درستی از تفاوت نگرش ها و امکان ایجاد راه حلی میانه که دست مایه داوری تجاری بین المللی است, دست خواهیم یافت; همان گونه که در رویه داوری تجاری بین المللی مرسوم است.
کلیدواژه ها:  ارزش اثباتی، ادله دعوا، قانون حاکم، داوری تجاری بین المللی .*  تاریخ دریافت :     تاریخ پذیرش:


[1] - مربی, گروه حقوق,  دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی,  اراک, ایران, Babaie.atie@gmail.com