وضعیت ثمن در قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

وضعیت ثمن در قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق ایران
حسین حیدری[1]
 
چکیده
تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند. هدف از این مقاله، آشنایی بیشتر با کلیات و جنبه های فقهی و حقوقی انتقال ثمن در تجارت الکترونیکی می باشد. انتقال ثمن نیز شامل شیوه های پرداخت، انتقال ثمن به شکل داده ها، پول الکترونیکی، کارتهای اعتباری، پرداخت از طریق بانک، امضای الکترونیک و ... می شود. ایجاب و قبول خریدار و فروشنده، بیع بصورت معاطات و سایر ارکان معاملات الکترونیکی از سوی فقها و حقوقدانان مورد توجه است و تنها در بیع معاطات است که فقها نظری متفاوت از حقوقدانان دارند. فقها معاطات را قبول ندارند ولی در معاملات جدید الکترونیکی، معلوم بودن ثمن از شرایط اساسی هرمعامله الکترونیکی است، هرچند که نحوه پرداخت ثمن رو در رو نیست.
واژگان کلیدی: معامله الکترونیکی، ایجاب و قبول، ثمن، شیوه های پرداخت، معاطات.[1] - کارشناس ارشد  حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد بناب( hiseinheydari_69@yahoo.com )