نقش تقصیر در خسارت تنبیهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

نقش تقصیر در خسارت تنبیهی
پرویز صفری[1]
معصومه صوفی قادری [2]
 
چکیده
هرچند هدف مسؤولیت مدنی، جبران خسارت و رفع ضرر از زیاندیده است اما تقصیر، مبنای مسؤولیت مدنی در حقوق ایران می باشد. تقصیر دارای درجاتی است از جمله تقصیر عمدی و غیرعمدی، تقصیر در عمل دارای آثار مهمی می باشد یکی از زمینه هایی که تقصیر بر آن مؤثر است خسارت تنبیهی می باشد؛ خسارات تنبیهی ماهیت غیرترمیمی دارند. این خسارات در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده خطاکار و بازداشتن او و دیگران از ارتکاب سوء رفتارهای مشابه در آینده، به نفع خواهان مورد حکم واقع می شوند. خاستگاه تاریخی خسارات تنبیهی نظام کامن لا می باشد. قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1379، خسارات تنبیهی را در حقوق مدنی بین المللی (خصوصی) به رسمیت شناخته است. درحقوق ایران دیه و جریمه اجبار شباهت زیادی به خسارات تنبیهی دارند.اعمال و اجرای قوانین و آرای خارجی راجع به خسارات تنبیهی در ایران امکانپذیر است.
واژگان کلیدی: تقصیر، تقصیر عمدی، تقصیر غیرعمدی، تقصیر سنگین، خسارت تنبیهی.[1] رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی 


[2] کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی