حقوق گیاهان از منظر فقه اسلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

حقوق گیاهان از منظر فقه اسلام
دکتر حسن موثقی[1]
چکیده
تاریخ گویای این حقیقت است که زمانی که امپراطوریهای باستانی درگیر جنگ، زیاده خواهی و تجاوز به دیگر کشورها و ملل بودند و حیات بشری برای سلاطین فاتح و کشورگشا ارزشی نداشت، اراده خداوند بر این قرار گرفت که بشریت بتواند با آغاز رسالت پیامبران الهی و ترویج ادیان توحیدی از زنجیرهای اسارت هم نوعان خود رهایی یابند و طعم شیرین صلح و ایمان را بچشند. آموزه های اسلام نه فقط ارزشهای حیات انسانی را احیا کرد بلکه با جامعیت و پیشتازی و با کمک از معنویت به تشریح حقوق حیوانات و گیاهان پرداخت و همگان را به رعایت آن ترغیب و تشویق کرد. مطالعه فلسفه حیات و بویژه آموزه های برجسته و بی نظیر اسلام راجع به حقوق گیاهان ما را به این نکته رهنمون می کند که برای داشتن آرامش و سلامت روانی و جسمی باید به حقوق دیگر موجودات از جمله حیوانات و گیاهان احترام گذاریم و جهان را به مکانی زیبا برای زیستن مبدل نمائیم. در این پژوهش قصد داریم به جایگاه حقوق گیاهان از منظر فقه غنی اسلام بپردازیم.
واژگان کلیدی: آموزه های اسلام، فلسفه حیات، قواعد فقهی، حقوق گیاهان، مسئولیت پذیری[1]  - گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران Email: Movassaghi@iaut.ac.ir