دیه دندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه «دیه الاسنان من منظار خمسه مذاهب»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

خداوند در نص صریح قرآن و پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) برای جرم و الشّرف خطا راهکارهایی بیان فرموده اند و شارع مقدس برای جلوگیری از تعدی افراد به جان و مال و حیثیت یکدیگر و حفظ ثبات در جامعه احکامی را تشریع فرموده است که یکی از احکام مهم مربوط به دیات است تا از افزایش ضرب و جرح در جامعه جلوگیری کند و با اجرای این احکام علاوه بر تنبیه مجرم و ممانعت از گسترش این جنایتها جامعه نیز به آرامش برسد. و با توجه به اصل مشروعیت دیه و نیاز جامعه، مسیله پرداخت دیه که از مسایل کاربردی و مهم جامعه است در این پژوهش سعی بر آن است که دیه ی دندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه از زوایای گوناگون مورد تحقیق و تدقیق قرار گیرید. با توجه به احکام متغییر دندان در صدمات گونان وارد بر آن ، به تبع نظرات و فتاوای مختلفی نیز از طرف علمای مذاهب پنجگانه بیان شده است بر همین اساس در پژوهش حاضر پیرامون تعریف دیه، و سپس در مورد دیه ی از بین رفتن دندان و مجموع آنها، شکستن دندان و بقای ریشه‌ی دندان،روئیدن دندان کنده شده، دیه دندانهای زائد، دیه دندانهای شیری کودک،دیه دندان کنده شده اگر کاشته شود(پیوند داده شود)،هرگاه چیز دیگری به جای دندان کاشته شود، دیه‌ی سیاه شدن و تغییر رنگ دندان، دیه دندان شکافته شده یا لق شده از دیدگاه مذاهب پنجگانه بررسی تطبیقی صورت می گیرد.