اثبات فقهی صحت و حلیت خرید و فروش خون

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، ابتدا سعی شده است با توجه به تاثیر دو عنصر زمان و مکان، مخصوصاً زمان، که از ویژگیهای فقه شیعه است، خرید و فروش خون با توجه به ادله شرعی و عقلی جایز و حلال قلمداد گردد. فلذا ادله مربوطه از جمله مالیت داشتن خون، مالکیت انسان بر خون خود، معلوم بودن و مقدور التسلیم بودن خون و طهارت اصل عوضین، بررسی شده و هکذا ادله قائلین به حرمت خرید و فروش خون که غالباً فقهای متقدم بوده اند و اصلی ترین دلیل حرمت هم عدم وجود منفعت محلله خون بوده، رد شده است و همچنین نظر برخی مراجع عظام تقلید عصر کنونی آورده شده و نهایتاً، نتیجه گیری کاربردی از این پژوهش در آخر مقاله ذکر گردیده است.

کلیدواژه‌ها