تعیین قراردادی خسارت در حقوق تجارت بین الملل با توجه به اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در صحنه معاملات تجارت بین الملل و حقوق داخلی طرفین قرارداد همیشه این دغدغه ذهنی را دارند تا از اجرای قراردادشان  اطمینان حاصل نمایند. در زمینه حقوق تجارت بین الملل با توجه به اینکه این موضوع از موضوعات اساسی به حساب می آید، بطور معمول طرفین قرارداد با درج شرط خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد این تضمین را بدست می آورند، کنوانسیونها و اسناد بین المللی نیزبدان توجه کافی نموده اند .
در این مقاله به بررسی تعیین قراردادی خسارت از منظر کنوانسیونهای حمل ونقل جاده ای و ریلی و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ، اصول قراردادهای بازرگانی و اصول قراردادهای اروپایی پرداخته شده است که بر اساس این اسناد بطور کلی خسارت تعیین شده  قابل مطالبه بوده مگر در مواردی که میزان آن به نحو غیر معقولی زیادتر از میزان واقعی باشد که در این صورت حق تعدیل به محاکم تا میزان واقعی خسارت داده شده است.