بررسی فقهی- حقوقی لزوم و جواز وکالت بلاعزل و تأثیر فوت، جنون و سفه در آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی