قرارداد پیش فروش آپارتمان، عقد استصناع یا قرارداد خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

قرارداد های پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی که خود معلول عوامل زیادی می باشد ، در جامعه ی کنونی ایران بطور گسترده ای در میان مردم رواج یافته وانبوه سازان و شرکتهای بزرگ ساختمانی وسازندگان شهرک ها ومجتمع ها و آپارتمان های مسکونی وتجاری وخدماتی و حتی دستگاههای دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایه لازم برای این فعالیت اقتصادی سود آور می نمایند. حقوقدانان ،قضات و وکلاء واشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را درقالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه وتببین نمایند. تا دراثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. دراین مقاله عقد استصناع وماده ی 10قانون مدنی ایران مورد مطالعه قرار گرفته ودلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.