قدرت بر تسلیم «مورد» شرط ضمن عقد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

چکیده

قدرت بر تسلیم مورد معامله، از قواعد عمومی قراردادها بوده و ضمانت اجرای فقدان آن، به طور معمول، بطلان معامله می‌باشد. در این مقاله قدرت بر تسلیم مورد معامله، به طور خاص، درخصوص، مورد شرط ضمن عقد بحث و بررسی شده و منظور از قدرت بر تسلیم در شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه به تفکیک مطالعه و احکام آن نیز با لحاظ منابع فقهی و قانون مدنی ایران استخراج شده است. 

کلیدواژه‌ها