مبانی فقهی مشروعیت عقد بیمه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

از نظر حقوقی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد .
عقدبیمه به استناد «اصالة اللزوم» عقد لازمی است که مانند سایر عقود ، با وجود شرایط صحت معاملات ، صحیح و الزام آور می باشد .
مبانی مشروعیت عقد بیمه ، عموم و اطلاعات ادله ای چون آیه شریفه « اوفوا بالعقود» است که شامل هر عقدی حتی عقود مستحدثه  نیز که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، می شود و عقلایی بودن عقد بیمه دلیل دیگری برمشروعیت آن است و همچنین بر اساس اصل آزادی اراده ، عقد بیمه که با رضایت و توافق طرفین منعقد می شود و با قوانین عمومی قراردادها مغایرتی ندارد ، عقدی مشروع است .

کلیدواژه‌ها