تحلیل وبررسی تعدیل درفقه امامیه،شافعیه،حقوق ونحوه محاسبه مهر به نرخ روز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

خانواده به عنوان باهویت‌ترین نهاد اجتماعی از دیرباز موقعیت و مقام ممتازی را بین کلیه‌ی تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است، و پر واضح است که از میان مسایل و موضوعات پرشمار این نهاد «مساله‌ی مهر» به عنوان یکی از مسایل «روابط مالی زوجین»، مهمترین موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن است و امروزه یکی از موضوعات اصلی و اختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقد نکاح، «تعیین مهر» است موضوع دیگر، مسأله‌ی تعدیل مهری که وجه رایج بوده یا محاسبه‌ی آن به نرخ روز است بحث تعدیل مهریه و محاسبه آن به نرخ روز در قانون احوال شخصیه شیعیان در ماده 129مقرر شده، در مواردی که مهریه به پول تعیین شود و از حین تعیین تا موقع پرداخت بر اثر تورم، پول دچار کاهش ارزش شود، باید بین زوجین مصالحه شود. از نظر اجتماعی ضرورت گنجاندن محاسبه مهریه به نرخ روز در قانون مدنی و قانون خانواده، آشکار است. زنانی که چندین سال قبل با مهریه پولی اندک ازدواج کرده، امروزه آن مبلغ ارزش خود را از دست داده و به منزله تلف شده محسوب می‌شود. از سوی دیگر پول‌های کاغذی امروزی از نظر ماهیت با پول دوران گذشته (سکه‌های طلا و نقره) متفاوت است و نمی‌توان احکام آن را که در روایات و اقوال فقهای گذشته آمده به پول امروزی جاری کرد.بنابراین در این مقاله سعی بر آن شده تا بحث تعدیل را در فقه امامیه وحقوق بررسی کرده ودر ضمن مباحث به نظرات شافعی هم اندکی اشاره خواهد شد.