بررسی قتل به عنوان مانع حقیقی موانع ارث

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

 گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که به این اسباب  موانع ارث گفته می شود. با وجود اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، در تعداد موانع ارث اما همگی بریکی از این موانع  که قتل نام دارد متفق القولند. هرچند ایشان در نوع قتل وشرایط خاص آن اختلاف نظر دارند. هدف این مقاله ضمن بازشناسی دقیق موانع ارث واستدلالهای ارائه شده در این خصوص،  بررسی مانع قتل به عنوان تنها مانع پذیرفته شده در تمامی مذاهب اسلامی می باشد .نتیجه عمده حاصل از این تحقیق شناخت دقیق موانع ارث و نیزویژگی های قتل به عنوان مانع ارث بوده ونیز دریافت این نکته که قتل عمدی، همیشه مانع ارث تلقی نمی گردد.