چرایی و چگونگی تشکیل محکمه صلح خانوادگی از نگاه حقوق اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

یکی از مسائل پیچیده و حساس در حوزه  اجتماعی، مباحث خانواده است. تنظیم روابط انسانی و داشتن خانواده‌ای سالم از شرائط اساسی پرورش سالم نسل آینده و داشتن جامعه‌ای درست می‌باشد. در بین خانواده‌ها گاهی منازعات و مشاجراتی رخ می‌دهد که باید برای آن فکری اندیشید و در رفع آن اقدام عاجل نمود. مباحثی چون نفقه، تمکین و غیر آنها. محکمه خانواده دارای ویژگی خاص و حساسیت ویژه‌ای است، بنابر این باید خصوصیات خاص خودش را داشته باشد. حکمیت راهکاری است که نظام حقوقی اسلام در خصوص نزاع بین خانواده‌ها و زوجین جهت محکمه خانواده، ارائه نموده و آن را مطرح ساخته است. قرآن کریم و روایات معصومین بر این امر تأکید ورزیده و چگونگی آن را بیان داشته‌اند. مقاله حاضر به بررسی اهمیت و برتری و شیوه اجرایی شدن، محکمه‌ای با حکمیت صالحین در خانواده‌ها از حیث قرآنی، فقهی و حقوقی پرداخته و ابهامات آن را زدوده است.
واژگان کلیدی: محکمه خانواده، حکمیت، نفقه، فقه، حقوق، منازعه