بررسی فقهی - حقوقی اعتبار توافق راجع به افزایش مهر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

برخی از فقهای معاصر امامیه، توافق راجع به تغییر میزان مهر را فاقد اعتبار قانونی و شرعی دانسته و ترتب آثار مهر را بر چنین توافقی بر خلاف موازین شرع می‌دانند. ولی با توجه به مفهوم و ماهیت مهر و عموم ادله ضرورت پیروی از شرط و عقد و نظر مشهور فقهای امامیه بر امکان جعل شرط خیار در مهر و اقاله آن و توافق زوجین به مهر‌ به جای پرداخت مهرالمثل، می‌توان توافق راجع به کاهش و یا افزایش میزان مهر را معتبر تلقی کرد و آن را مشمول احکام و آثار مهر دانست.
واژگان کلیدی:مهر- افزایش مهر – کاهش مهر – مهر المسمی - ماهیت مهر