سرقت رایانه‌ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

یکی از جرایم نو ظهور که در عصر مدرنیته در شمار نقض ارزشها قلمداد شده است سرقت رایانه ای است این نوع جرم که در فضای مجازی محقق میشود در مقایسه با جرم سرقت در فضای واقعی موسوم به سرقت سنتی سوالات وابهاماتی را در ذهن ایجاد کرده است ازجمله؛مفهوم سرقت رایانه ای،  شرایط جرم مذکور و امکان تحقق سرقت حدی در فضای مجازی.
 با توجه به اینکه قانون جرایم رایانه ای اخیرا تصویب شده است نوشته حاضر ضمن بررسی جرم مذکوراز منظر حقوق جزای اختصاصی به سوالات وابهامات مذکور در حد توان پاسخ خواهد داد.
کلید واژه: سرقت؛ سرقت رایانه ای؛ جرم رایانه ای؛سرقت سنتی؛ سرقت کامپیوتری.