مبانی فقهی و حقوقی «به ‌مرگی» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

اتانازی یا «به مرگی» یکی از مسائل مهم در عرصه­های مختلف پزشکی، حقوقی و فقهی است. پیشرفت علم پزشکی از یک سو و راحت­طلبی انسان معاصر از سوی دیگر، باعث شده است که نگاه­های نوینی به مسئله مرگ و راه­های رسیدن به مرگ فرار روی انسان معاصر قرار گیرد. در این میان مسئله مرگ ترحم آمیز به خاطر انگیزه و داشتن شرایط مناسبی از قبیل رضایت و اذن بیمار، تفاوت­های مهمی را با قتل عدوانی و مجرمانه ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر این بوده است که مبانی فقهی و حقوقی «به مرگی» را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهند. به خاطر تغییراتی که در مواد قانونی رخ داده است، در این تحقیق از قانون مصوب 1392 استفاده شده، تا ضمن بررسی فقهی و حقوقی مسئله مزبور، شرح و توضیحی نیز بر مواد قانونی، ارائه شود. آن چه از تحقیق حاضر به دست آمد، حرمت تکلیفی «به مرگی» در صورت­های گوناگون آن است. در حالی که حکم وضعی آن یعنی ثبوت قصاص و دیه در صورت­های مزبور، تفاوت دارد.