جایگاه قضاوت زنان در حقوق ایران با بررسی رویکرد قانون جدید حمایت از خانواده

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

یکی از چالشی­ترین مباحث در نظام حقوقی ایران، بررسی جایگاه قضاوت زنان در نظام دادرسی ایران است. این مسأله از این جنبه اهمیت دارد که امروزه زنان از دانش و درک بالای علمی نسبت به مسائل فقهی و حقوقی برخوردار گردیده­اند و این پرسش را مطرح می­سازد که آیا براستی نفعی در منع قضاوت زنان در دنیای امروزی وجود دارد؟ در فقه امامیه نظر مشهور بر عدم جواز قضاوت زنان است. اما این دیدگاه امروزه بسیار تعدیل گردیده و قوانین و نگرش سازمان قضایی در نظام فعلی از شدت و حدت سابق برای منع قضاوت زنان برخوردار نیست. اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، در قانون جدید حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف گردید از وجود قضات زن در کنار قاضی مرد در دادگاه­های خانواده استفاده نماید و این پرسش مطرح گردید: آیا بالواقع تابوی عدم جواز قضاوت زنان در حال فروپاشی است یا خیر؟ در این تحقیق به بررسی چالش­های فراسوی قضاوت زنان در نظام حقوقی ایران و رویکرد نظام دادرسی ایران درسالهای اخیر با این مسأله می­پردازیم.