تاثیر سکوت در تشکیل اعمال حقوقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در مقاله حاضر کوشش شده پس از بررسی لغوی و اصطلاحی سکوت، اثر آن را در تشکیل اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدائاً به توضیحاتی اجمالی در مورد اعمال حقوقی و اقسام آن و موارد مورد اختلاف مصداقی آنان پرداخته و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق خارجی و داخلی از جمله بررسی منابع فقهی به ویژه فقه امامیه که آبشخور و بنیان حقوق و قانون مدنی کشورمان می‌باشد و با تحلیل نظرات فقهای پیشین و معاصر به بیان قاعده و استثنائات پراکنده آن در دل قوانین و متون فقهی بپردازیم. شایان ذکر است که بحث مذکور در حول محور عقود می‌چرخد، لهذا برای ورود به بحث پس از بیان نظرات و عقاید حقوقدانان در مورد اعمال حقوقی و تقسیم آن، وارد بحث سکوت شده و خود سکوت را نیز پس از تقسیم به دو نوع که شامل سکون محصن و سکوت همراه با قرینه است مورد مطالعه قرار داده‌ایم و پس از بیان مطالب به نتیجه‌گیری مطلوب رسیدیم.