ماهیت شخصیت حقوقی در فقه و حقوق اسلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری،بصورت ابتدائی وجود داشته است. شخص شامل شخص حقیقی که وجود طبیعی دارد و شخص حقوقی که وجود فرضی و اعتباری دارد. شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می­شود.1- شخص حقوقی حقوق عمومی، مانند دولت ، شهرداری و شورای اسلامی 2- شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت­های تجاری و غیر تجاری.اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اقامتگاه و تابعیت  کشوری می­باشند .قانون تجارت همان حقوق و تکالیفی را که برای اشخاص طبیعی قائل است برای اشخاص حقوقی قائل می­باشد، بجزء حقوق  وتکالیفی مانند حق ابوت، حق زوجیت که بطور طبیعی فقط انسان­ها می­توانند داشته باشند. در فقه بابی به نام شخصیت حقوقی وجود ندارد  ولی مفهوم و مصداق آن وجود دارذ. فقها به غالب نتایجی که امروز از شخص حقوقی حاصل می­شود رسیده بودند.در فقه  بجای واژه شخصیت حقوقی، ذمه و بجای شخص حقوقی جهت عامه مطرح شده است.