بررسی فقهی و حقوقی مبانی نفوذ اعمال وکیل قبل از اطلاع از عزل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

مطابق مواد 678 و 679 ق.م. عقد وکالت به عزل موکل منحل می شود و وکیل دیگر صلاحیت اجرای مفاد عقد را ندارد، با این حال در ماده 680 ق.م. اعمال وکیل معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به او نافذ شناخته شده است . با در نظر گرفتن ماده 680 ق.م. این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول بر چه مبانی استوار است؟و این مبانی قابل تسری به سایر موارد انحلال وکالت است؟ به عنوان نتیجه می توان گفت ، مبانی نفوذ اعمال وکیل معزول عبارتند از: 1- قاعده ی لاحرج 2- قاعده ی لاضرر3 – قاعده ی ضمان غرور 4- اصل حسن نیت 5 – نظم عمومی. به عنوان پیشنهاد نیز می توان گفت که در بازنگری های قانون مدنی حکم استثنایی ماده ی 680ق.م. را به سایر طرق انحلال وکالت نیز تسری داده شود.