جایگاه کودک آزمایشگاهی در حقوق ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

نهادهای حقوقی که گاه و بیگاه از کشورهای خارجی وارد ادبیات حقوقی ما می شود، باید بومی سازی شوند، به گونه ای که با اصول و مبانی حقوق داخلی هماهنگ گردند. اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است که در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بی نام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد می شود. در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آیین نامه ی اجرا ی این قانون با قوانین حاکم و نیز اصول حقوقی، تردیدهایی وجود دارد. این نوشتار در پی آن است تا با بررسی مقررات حاکم، جایگاه کودکان آزمایشگاهی را در حقوق داخلی تبیین نموده و برای خلاءهای موجود ارائه ی راهکار نماید؛ از این جمله است ضرورت اصلاح قانون حاکم بر ثبت اسناد سجلی و تصریح به رد محرمانگی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور.