پیشگیری رشدمدار؛ بررسی فقهی و حقوقی(ایران و انگلستان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

پیشگیری رشدمدار؛ بررسی فقهی و حقوقی(ایران و انگلستان)*
                                                               نیوشا قهرمانی افشار[1]
قدرت اله خسرو شاهی [2]
محمدرضا شادمانفر[3]
 
چکیده
در یک سیاست­جنایی مبتنی بر آموزه­های علمی، روش­های مقابله با ناسازگاری کودکان و نوجوانان با بزهکاری بزرگ­سالان متفاوت است. شناسایی عوامل زمینه­ساز بزهکاری و انحراف و تلاش در جهت رفع عوامل خطر در دوره­های سنی رشد کودکان و نوجوانان اساس مداخلات زودرس را تشکیل می­دهد که نیازمند ارایه برنامه­ای جامع و مدون با همکاری نهادهای دخیل در امور مربوط به اطفال و نوجوانان خواهد بود. از دیگر سو، آموزه­های فقهی جرم­شناختی حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب­پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به­شمار می­روند. از این­روست که قانون­گذاران دنیا، حساس بودن این دورۀ سنی را دریافته و مبادرت به اتخاذ سازوکارها و تدابیر حمایتی نموده­اند.
استفاده از نهادهای جامعه­پذیرکننده، تقویت سازوکارهای خودکنترلی، برنامه­های حمایتی فردمدار، خانواده­مدار، مدرسه­مدار، بهره­گیری از ظرفیت­های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع­سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می­باشد.
در این نوشتار تلاش بر آن است تا پیشگیری رشدمدار در پرتو آموزه­های فقهی و سیاست جنایی ایران و انگلستان را مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها: مداخله زود رس، آموزه­های فقهی، سیاست جنایی، خود کنترلی.* تاریخ دریافت : 20/11/94 تاریخ پذیرش : 20/05/95


[1]- دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خواراسگان (اصفهان)، ایران، اصفهان.


[2] - استادیار  و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان (نویسنده اصلی).


[3] - استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی.

 1. references: فهرست منابع به زبان انگلیسی

  1. Ashuri, Mohammed, 1392, criminal justice 2 (Proceedings), Tehran, publisher of Dadgostari.
  2. Ardeshir, M, 1386, raising children in the statement of the Prophet (PBUH), Islamic Azad University of Khomein.
  3. Asmayil‌Tabar, A., 1392, children in the criminal justice in Shiite sources, Proceedings of the National Conference of Children and Adolescents in the legal system of criminal justice and international documents, Tehran, University of Judicial Sciences and Administrative Services.
  4. Auger, Richard, 2008, back to school, Police Reveiew Magazin
  5. Imam Khomeini (RA), seyed Ruhollah, 1403, Tahrir ul-Vassileh, Volume 2, Tehran Maktabeh Etemaad.
  6. Bazgir, Y., 1387, the Supreme Court votes in the mirror civil law, family law, Volume II, Tehran, Behnami Publications.
  7. Bayat, Bahram; Sharafati pur, Jafarand Abdi, N., 1387, Preventing from crime community-based approach to Social based, Tehran, social assistance law enforcement of Police.
  8. Jabali al-Ameli (The second martyr), Zinedine, 1390, Alrovzah Al bahyah Fi Allomaah at dameshgia, Volume 9, Najaf, Al Adab pub.
  9. Horre Ameli, Sheikh Mohammad bin hasan, 1403, Vasayeloshia, Islamic school press, vol. 1
  10. Rajabi‌Pur, Mahmoud, 1387, the foundations of social prevention of juvenile delinquency, Tehran, Montahi pub.
  11. Reshadati, J., 1387, Crime Prevention in the Qur'an, Tehran, Publications Office of Applied Research preventive police
  12. Imam Hosein (P.B.U.H) Sahifiyye Sajadiye, translated by mirza Abulhasan sherani, Tehran, Islamic pub.
  13. Kari Yu, Robert, psychological intervention in the prevention of early social behavior and, translated by Ali Hussain Najafi Abrandi-Abadi, Beheshti University Law School Journal, Issue 36, 35, 1381, 304,267
  14. Key Nia, M, 1370, Principles of Criminology, vol. 1, Tehran, Tehran University Press.
  15. Abrndabady Najafi, Ali Hussein, 1383, the crime prevention fair, a group of writers, Criminal Sciences (Proceedings in honor of professor doctor Mohammad Assyrian), Tehran, Samt pub.
  16. Abrndabady N. 1383, discussions in Criminal Sciences (pleadings), volumes I and II, edited by Shahram Ebrahimi, Tehran, Beheshti University, Faculty of Law.
  17. Researchers delegation Cavendish, 1387, the legal system of England, translator Nasrin Mehra, Tehran, Mizan co.

   

  es:فهرست منابع به زبان انگلیسی