بررسی ملازمه بین حرمت و بطلان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

بررسی ملازمه بین حرمت و بطلان*
دکتر سید محمدرضا آیتی[1]
هوشنگ گل محمدی[2]
 
چکیده
یکی از مباحث مهم علم اصول و علم فقه مساله ی حکم تکلیفی و حکم وضعی می باشد. لذا هر کدام از این احکام دارای انواعی هستند. پرداختن به احکام مذکور و اقسام آن و همچنین جواب به این سوال که  احکام (تکلیفی و وضعی) برای مکلفین چه تکلیف و وظیفه ی را در بر دارند؟ مسئله ی بسیار ضروری و مهم محسوب می شود.از نکات بسیار مهم حوزه ی تشریع بررسی این موضوع است که آیا بین حرمت (به عنوان حکم تکلیفی) و بطلان(به عنوان حکم وضعی) ملازمه وجود دارد یا خیر؟ از آنجا که نهی در صورت عدم وجود قرینه بر حرمت دلالت می کند، در این تحقیق باید به این مسئله پاسخ داده شود که آیا نهی الزامی که به متعلق خود(اعم از عبادات و معاملات) تعلق می گیرد مقتضی فساد و بطلان هست یا خیر؟ مشهور علمای شیعه معتقدند نهی در عبادات ، مطلقا دلالت بر فساد و بطلان می کند. اما در حوزه ی معاملات بین علما اختلاف وجود دارد. لذا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این مهم است.
کلیدواژه ها: نهی، فساد، بطلان، حرمت.* تاریخ دریافت : 4/10/94 تاریخ پذیرش : 20/05/95


[1]. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.


[2]. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران، بناب.(نویسنده مسئول). hoshangh.g@gmail.com

کلیدواژه‌ها


 1. References:فهرست منابع به زبان انگلیسی

  1. Ibne Edris Helli, Mohammad ibne Mansur ibne Ahmad ibne Ahmad, 1410h.g, Alsarayer Alhavi letahrirelfatavi, Islamic publishing center, Qum, vol.3
  2. Ibne Hazm Andolosi, Ali ibne Ahmad bin Saeed, 1408, Ah Mohalli belAsar, darol kotob elmieh, Beirut, Lebanon.
  3. Ibne Roshd Andolosi, 1415, Badayat ol mojtahed va nahayatol mogtased, R: Khaled Attar, darol fekr, Beirut.
  4. Ansari, Mortaza, 1370, Al Makaseb, darol hekmat, Qum, pr. 4
  5. Akhund Khorasani, Mohammad Kazem al-Hussein, 1409, Kefayatol osul, investigator: M. Mahmoudi, Qom, al Alfkr Assembly.
  6. Boroujedi, Mohammad Taghi, 1405, Nahayatol Afkar, Islamic pub. Co, Qum
  7. Jazayeri m, Seyed Mohammad Jafar, 1405, Montahiol drayat fi toozihol kefayat, Mehr pub, Qum.
  8. Jaziri, Abdolrahman, 1419, Alfiqh ala mazahebel Arbaa, darothagalain, Beirut, pr. 1
  9. Hayeri Yazdi, Sheikh AbdolKarim, 1408, Dorarol Favaed, Islamic pub. Co, Qum.
  10. Horre Ameli, Mohammad ibne hasan ibne Ali, 1391, Tafsile vasayeloshia ela tehsil masayel sharia, a`al Bayt institute, Qum, vol. 4.
  11. Hoseini Maraghi, S. Mir Fattah, 1418, Al Anavin, Islamic pub, Co.
  12. Khoyee, Abulghasem, 1368, Ajvad al Tagreerat, Makshurat Mostafavi, Qum.
  13. Zahili, Vahaba, 1406, Osul Fiqh Islamiah, darol fekr, Tehran
  14. Zalmai, Mustafa Ibrahim, 1375, the origins of different religions in Fiqh, translation by Hossein Saberi, Islamic Research Foundation, Mashhad
  15. Sobhani, Jafar, 1405, Tazib al Osul (Imam Khomain Tagreerat), Islamic pub. Co, Qum
  16. Selar, Abi Ali Hamzeh Abdol Aziz, 1414, Al marasem, Haramain and A`ale Bayt pub. Qum
  17. Sadr, MB, 1408,  In science of Osul, Beirut: Daralmontazer, vol.1
  18. Allameh Helli, Hasan ibne Yusof, 1418, Gavaedol Ahkam, Islamic Pub. Institute, Qum
  19. Fazel Lankarani, Mohammad, 1378, Motamed al Osul ((Imam Khomain Tagreerat), Institute for Codification and printing Works of Imam Khomeini, Tehran
  20. Gansu, Mahmoud, 1418, Al Mogaddamat va Tanbihat, darol Movarrekh Arabi, Beirut.
  21. Kazemi, Mohammad Ali, 1404, Favaedol Osul, (Tagreerat Nayeeni), Islamic Pub. Institute, Qum
  22. Kahlani, Mohammad ibne Ismayil, 1379, Sabalol Islam, Helbi press and Avlade be Mesr.
  23. Langroodi, MJ, 1376, terminology, law, library treasure of knowledge, Tehran
  24. Karki Mohaggeg, 1411, Jameye Maqasid fi sharhe Gavaed, Al-Bayt Institute, Qom, first pr.
  25. Meshkini, A., 1374, the terms and supreme principle Debates, office of Nashralhadi.
  26. Meshkini, A., 1377, Mostalahat al-fiqh, al-Hadi, Qom.
  27. Muzaffar, Muhammad Reza, 1405, the principles of al-fiqh, Islamic knowledge dissemination,
  28. Mousavi Boroujerdi, SM, 1371, the principal articles, publications Institute of Amir Kabir, Tehran
  29. Mousavi Boroujerdi, Seyyed Mirza Hasan, 1379, leading principleAl oruj pub.
  30. Mirza Qumi, A., 1303, the laws of principle, Islamia seminary Publications, Tehran. Hashemi, Sayed Mahmoud, 1405, Bahouso fi elmel Osul, (Tagreerat Ayatollah Sadr), Al majmaol elmiyah of Mrt. Sadr