تعداد مقالات: 262
4. جستاری بر شرط خیار در نکاح

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 11-26


6. ماهیت محاربه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-22


10. تاثیر سکوت در تشکیل اعمال حقوقی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-20


11. سرقت رایانه‌ای

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 3-25


22. اصل تاخر حادث و آثار آن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 11-28